ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกระทำของมนุษย์นั้น ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสัมคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยผลของการกระทำดังกล่าวก่อเกิดความเสียหายต่อโลกใบนี้มาอย่างยาวนานจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต สั่นคลอนความยั่งยืนในอนาคต และมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงแค่ตัวบุคคลเท่านั้น หากแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นกับโลกของเรายังส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรอีกด้วย

จากปัญหาที่กล่าวมานั้น ทำให้บริบทของสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ ต้องปรับรูปแบบการดำเนินกิจการ จะหวังประโยชน์จากผลกำไรอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะองค์กรไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพียงลำพังโดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเกื้อกูลกันในทุกมิติเพื่อให้อยู่รอดได้ในระยะยาว โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นที่มาของกรอบแนวคิดความยั่งยืน ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจหรือที่เรียกว่า ESG ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้

 • สิ่งแวดล้อม (Environmental) – การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ
 • สังคม (Social) – การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงาน ไปจนถึงลูกค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดทั้ง
  ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)
 • ธรรมาภิบาล (Governance) – การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริต มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 

SECURE เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG อย่างครบทุกมิติ ด้วยการนำหลัก ESG มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม กำหนดเป็นนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งการดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ESG นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปด้วยกัน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในมุมมองของ SECURE

การทำธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่องค์กรต้องทำ ซึ่ง SECURE ได้วางกรอบแนวทางไว้อย่างชัดเจน ด้วยการป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับที่สำนักงานใหญ่ของ SECURE นั้น มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เช่น การลดใช้กระดาษ การเปลี่ยนจากขวดน้ำพลาสติกเป็นขวดแก้ว รวมถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรอีกด้วย

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในสังคม

SECURE เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนังงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน SECURE ยังตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ SECURE ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่างๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครอง และประกันภัย อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีม

สำหรับในมิติของชุมชนนั้น SECURE ได้นําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น การจัดโครงการ “เตือนภัยในโลกไซเบอร์” ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Cybersecurity และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  สำหรับวัตถุประสงค์นั้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดีย และการรู้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส

SECURE ได้เล็งเห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม และเพื่อให้การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ SECURE จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน เช่น ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ SECURE ยังมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดย SECURE ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

การที่ SECURE ได้นำหลัก ESG มาปรับใช้ให้เข้ากับแนวทางดำเนินธุรกิจขององค์กรดังที่กล่าวมานั้น นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกกลับมาแข็งแรงอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว SECURE ยังสามารถสร้างค่านิยมไปพร้อมกับการปลูกฝังแนวคิดในหลักของ ESG ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นและลงมือแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบอย่างตั้งใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่กำลังมองหาองค์กรที่สามารถลงทุนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลจาก www.nia.or.th/ESG-sustainability-concepts-or-trends#

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE เปิดเผยผลประกอบการงวดไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 205.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.78 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.61 โดยมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม 8.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.64 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อน 2564 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 137.69 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเน้นขายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ในช่วงไตรมาส 3/2565 ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับรายได้จากการขายนั้น หากพิจารณาจากแหล่งที่มาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. รายได้จากการขายระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่ ทั้งการโจมตีเพื่อเจาะ ระบบ (Hacking Attacks) และการโจมตีแบบไม่ระบุเป้าหมาย (Malware Attacks) ได้แก่ อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ (Proxy Server) เป็นต้น รักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นทางให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ

 

 1. รายได้จากการขายระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (Endpoint Security) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ปลายทางเครือข่ายที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Software) และโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ (Anti-Malware Software) เป็นต้น

 

 1. รายได้จากการขายระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance & Monitoring) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบและแจ้งปัญหาระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนการบริหารจัดการอุปกรณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ระบบล่มหรือหยุดชะงัก

 

 1. รายได้จากการขายระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออก แบบอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อรองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนําไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน รวมไปถึงเป็น Centralized Management แพลตฟอร์มสามารถบริหารจัดการได้อย่างยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพง่ายต่อการใช้งาน

 

 1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Others) ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ระบบจัดการข้อมูล รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน

 

นอกจากนี้หากพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้จากการขาย แยกตามประเภทของผู้ใช้งาน (End User) สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่

 1. กลุ่มสถาบันการเงิน (Banking, Financial services and Insurance หรือ BFSI) ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร หลักทรัพย์และประกันภัย
 2. กลุ่มอุตสาหกรรม (Enterprise) ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
 3. กลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government & State enterprise)
 4. กลุ่มโทรคมนาคม (Telecom & Internet service provider หรือ ISP) ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 5. กลุ่มอื่นๆ (Others) ซึ่งอยู่ในธุรกิจภาคเอกชนที่เน้นการให้บริการ อาทิ โรงภาพยนต์ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพยาบาล และธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) เป็นต้น

โดยสรุปแล้วสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 SECUER มีรายได้จากการขายจํานวน 197.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 จํานวน 68.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.46 โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Network Security เพิ่มขึ้นจํานวน 65.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Endpoint Security และกลุ่ม Other เพิ่มขึ้น 8.77 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE จัดงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้ชื่องาน SHARPEN YOUR UPPERCUT TRUST NO ONE ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก Partner และ Vendor พร้อมด้วยนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การอัพเดทเทคโนโลยี Cyber Security จาก Vender ชั้นนำระดับโลกที่เข้าร่วมงานสัมมนา ซึ่งทุกวันนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีโซลูชั่นที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Network Security, Endpoint Security, Network Performance and Monitoring รวมถึงระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA

คุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SECURE เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เราทราบกันเป็นอย่างดีว่า โลกของเราได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่สร้างวิกฤตให้กับทุกๆ กิจกรรม ทั้งการดำเนินชีวิต และการประกอบธุรกิจ ส่งผลต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา แม้ว่าหลายๆ สิ่งจะต้องหยุดชะงัก แต่เทคโนโลยีนั้นไม่เคยหยุดอัพเดท ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

การระบาดใหญ่ของไวรัสในครั้งนี้ เปรียบเสมือนไฟล์บังคับ เร่งเวลาให้เราพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เพื่อให้ทันต่อความต้องการในปัจจุบัน ที่ต้องอาศัย Digital Technology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตแบบ New Normal จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal นั้น ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน หันมาให้ความสนใจกับการทำ Digital Transformation โดยการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์มากขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีนั้นส่งผลต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์เช่นกัน เมื่ออุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตย่อมมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากอาชญากรทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นแรนซัมแวร์ ไวรัส เว็บไซต์อันตราย อีเมลฟิชชิ่ง และการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้เทคโนโลยี Cyber Security กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี

ดังนั้นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ก็คือ “Product and Solution” ของ Vendor ชั้นนำระดับโลก ซึ่งเปรียบเสมือนเกาะป้องกัน ที่คอยปกป้องธุรกิจของทุกๆ องค์กร ความแข็งแกร่งของเกาะป้องกันนั้น ต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกๆ มิติ ปิดช่องทางโจมตีได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่าอาชญากรจะใช้วิธีที่ซับซ้อนและแยบยลแค่ไหนก็ตาม

“Product and Solution ของ Vender ทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การเป็นบริษัท Cyber Security ชั้นนำระดับโลกนั้นเป็นอย่างไร กระแสตอบรับ คำชื่นชม รางวัลต่างๆ ล้วนแล้วแต่การันตีได้ว่า นี่คือผู้นำด้าน Cyber Security ที่จะเข้ามาช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงสู่การประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตของผู้ประกอบการ และองค์กรในประเทศไทย ซึ่งต้องขอบคุณ Palo Alto Networks, Trend Micro, Solarwind, Allied Telesis, Synopsys, Okta, Gigamon, ExtraHop รวมถึง Cymulate, Groub-IB, Radware, Cloud Flare, BeyondTrust และ ViaScope ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้” คุณนักรบกล่าว

ทั้งนี้งานสัมมนาดังกล่าว เน้นไปที่การอัพเดทเทคโนโลยี Cyber Security ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย ทรงประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในด้านต่างๆ

นอกจากความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ผู้เข้าร่วมงานสัมมนายังได้รับฟังมุมมองในการบริหารธุรกิจ แนวคิด วิธีปฏิบัติ จากวิทยากรพิเศษ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO & Co Changer : Srichand และ CEO & Co Founder : Mission to the Moon Media พร้อมด้วยคุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SECURE ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “โตให้ไว้แล้วไปให้สุดในยุคดิจิทัล” ซึ่งไม่เพียงแต่การนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับธุรกิจ Cyber Security หรือธุรกิจขององค์กรเท่านั้น หากแต่ยังสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม SHARPEN YOUR UPPERCUT TRUST NO ONE ยังเป็นเวทีให้ทุกท่านได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามประสาคน Cyber Security จึงเรียกได้ว่าเป็นงานสัมมนาที่ครบรส ได้รับความรู้ ได้ต่อยอดมิตรภาพ และความสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง

สำหรับบรรยากาศยามค่ำคืน ได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับการร่วมสนุกทั้งการลุ้นรับรางวัล Lucky Draw การมอบรางวัลให้กับ Partner และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินวง Getsunova ที่มาร่วมสร้างสีสัน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ The HALLS Bangkok ถนนวิภาวดีรังสิต

 

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE เปิดศูนย์ Defenza Lab ต้อนรับกลุ่มนักลงทุนจาก One2Ten โดยมี คุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้ SECURE ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทางด้าน Cyber Security การเติบโตของบริษัทฯรวมถึงผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนอย่างมาก สำหรับศูนย์ Defenza Lab นั้น เป็นอีกหนึ่งที่ทำการแห่งใหม่ของ SECURE เพื่อรองรับการขยายการเติบโตทางธุรกิจ Cyber Security ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดย Defenza Lab จะเข้ามาเสริมประสิทธิภาพงานบริการให้กับกลุ่ม Partners และลูกค้าของบริษัท ในด้าน Manage Detection and Response (MDR) รวมทั้งเป็นศูนย์ Training Center สำหรับแลกเปลี่ยนอัพเดทความรู้ทางด้าน Cyber Security และ POC & Demo Product อีกด้วย  

 

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE ได้เข้าร่วมงาน  mai FORUM 2022 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 CEO mai พบปะนักลงทุน Growing Stronger Together We are SME Role Model ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

โดยที่บูธของ SECURE นำทีมโดยคุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และทีมงาน ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ SECURE เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนการอัพเดท Trend & Solution ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security) โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับความสนในจากนักลงทุนตลอดทั้งวัน  

สำหรับ SECURE นั้น เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (End Point Security) 2. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) 3. ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance and Monitoring) และ 4. ระบบหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่บริษัทจำหน่าย เช่น ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Solution) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันและระบุตัวตน (Authentication) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Archiving)  

อย่างไรก็ตาม SECURE ยังได้มุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายสินค้าประเภทซอฟแวร์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทำให้สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 อีกทั้งจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฏมาย PDPA ทำให้หลายๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ส่งผลบวกต่อ SECURE กับความต้องการใช้ระบบ Cyber Security ที่จะช่วยป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่มีการทำ Digital Transformation ซึ่งต้องใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ ทำให้โซลูชั่นที่เกี่ยวกับ Cloud Security เพื่อช่วยปกป้องธุรกิจขององค์กรก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

ขณะเดียวกัน SECURE ยังคงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ ในการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ อาทิ กลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร หลักทรัพย์และประกันภัย กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตสินค้า กลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มโทรคมนาคมซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอยู่ในธุรกิจภาคเอกชนที่เน้นการให้บริการ เช่น โรงภาพยนต์ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพยาบาล  
และธุรกิจซื้อมาขายไป 

nForce Secure จัดโครงการ CSR“เตือนภัย…ในโลกไซเบอร์”

          ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE นำโดยคุณนักรบ เนียมนามธรรม CEO พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เเละพนักงาน nForce Secure จัดโครงการ CSR “เตือนภัย ในโลกไซเบอร์”  ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Cyber Security และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

          สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้าน Cyber Security แก่บุคคลทั่วไป เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการ Socialmedia และการรู้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ทั้งนี้ SECURE ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ชุดนักเรียน และสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอีกด้วย


 

การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคคล ซึ่งจะสานต่อไปถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกๆปี โดยครั้งนี้ ‘โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ จ.กาญจนบุรี’ คือหนึ่งในจุดหมายของเรา

โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันรองรับนักเรียนทั้งหมด 76 คน สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในช่วงอายุดังกล่าวมีความต้องการอุปกรณ์การเรียนที่มากกว่าในช่วงอายุอื่น โดย nForce เข้าใจถึงจุดนี้จึงติดต่อ คุณทรงฤทธิ์ สุริยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ เพื่อสอบถามถึงความต้องการในด้านอุปกรณ์การเรียนของเหล่าเด็กๆทุกคน ก่อนจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดจากกรุงเทพฯ เดินทางไปมอบให้เด็กๆถึงที่ จ.กาญจนบุรี

nForce ปันรัก ปันน้ำใจ’ เป็นโครงการระยะยาวที่ nForce จัดขึ้นทุกปี เพราะเราเชื่อว่า Sharing is Multiplying ยิ่งให้ยิ่งทบทวี เป็นไปได้ว่าในอนาคตเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ อาจเติบโตมาเป็น Cyber Security Engineer คนเก่งก็เป็นได้ ในปีหน้าพวกเราจะยกขบวนไปที่ไหนต่อ ทีม nForce News Update จะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ

30 Most Valuable Companies to Watch 2019

nForce Secure provides the technology expertise and support required to bring products to market

Internet has become crucial these days and it has touched every aspect of human life. With the increased use of the internet by people, protecting sensitive information has become something which must be taken into consideration, quite seriously. Cybersecurity has in fact become a necessity.

We introduce you to nForce Secure, a Thai value-added specialty distributor of IT Security, Information Management and Network Solutions. The firm originated in 2005 has more than 10 years of channel and distribution experience with sales resources in Thailand.

Let’s start with the quote given by Mark Nakrop Niamnamtham, Founder and CEO of nForce Secure Co., Ltd.

“We take pride in being the gateway of security product distribution to Thai market, pipelining trust and success with vendors and partners through value-added services and channel empowerment.”

Interview with Mark Nakrop Niamnamtham, Founder and CEO.Explicate about the firm’s history and transformation.

Fourteen years ago, around 2004, while overseeing regional sales operations at a vendor company and frequenting all the major IT security exhibitions and conferences, I always got hit with this number one top-chart request from partners and vendors in industry: “I seriously want to go into Thai market. Where can I find a local distributor who really digs security?”

They all stressed ‘local’. They wanted to make sure they got someone that knew the terrain well and really could push through. They understood that countries in this SEA region had their own quirks of doing businesses. The picture of a regional office directing the moves from far away just didn’t cut it.

This went on to the point that got me curious enough. Then I did some serious research and found out that none of those in the IT securities domain was effectively run by Thais. Why so? I soon discovered that there were failed attempts earlier by other Thai distributors. People didn’t grasp what distribution model was. They didn’t know how to do the ‘channel’ work with partners. They all got mixed up and sold directly to end customers.

How frequently does your firm assess its strengths, weaknesses, opportunities, and threats to understand the present business climate?

IT field, especially cyber security, is forever changing and disrupting. We must stay ahead of the game. Our key strength is people – our team adapt well to technologies and trends. Many have been systematically groomed through the Young Talent Program. Next is, we have a strong vast business network where partners and end-users feel safe to fall back to. They know they are buying trust and integrity. Plus, our innovative mind is developing applications and tools on top of the products and services that we have delivered to our customers.

But, looking at the bigger picture, shortage of cybersecurity professionals is a major concern for Thailand. It could be called a weakness in a sense. We just have to work harder in securing the right people for the company.Opportunity-wise, we ride along the market growth of Thai cybersecurity at 10-12% per year where nForce is maintaining its momentum at 15%. The looming transformation from on-premise infra to cloud-based will spur a growth also. IT security needs to be there.

Threat, or challenge, is that vendors might consider moving into the B2C model – think Microsoft365. nForce must be ready to provide services, instead of products, to the businesses as well.

How well organized is your firm from an operational standpoint?

Forget “well-run” or “well-managed” for a moment. “Adapting fast” and “Self-calibrated” are more like it. IT scenes are so dynamic these days. Our nForceOne program inspires and encourages the move and the rotation between sales, engineering and marketing teams. People fine-tune themselves into the right spots, forming best lines of support, not an archaic chain of command.

What are your firm’s products and services?

nForce Secure is a value-added specialty distributor of IT Security, Information Management and Network Solutions.

The company offers a diverse portfolio of security technologies through its resellers, delivering advanced software and hardware products for cloud and data center security, network security, advanced threat detection, data security, legacy modernization, data analytics and conversion of big data into security intelligence.

How well does your firm analyze the competition in terms of product capabilities?

Now in the age of technology disruption, it’s even more important that you stay dynamic. Move fast and adapt quick. Quick in welcoming the ever-changing needs of customers. We cannot rely on only one or two products and hope to compete in the game and serve customers well. It’s not possible. Hence keen insights in crafting product portfolios that pack the most punches are what reallyneeded. And nForce has that.

We don’t need to carry around a barrage of hardware or software solutions. We have quite a few good things put together, of course with a razor-sharp focus on IT securities, to solve customer problems.

How does your company utilize employees to stay competitive, and strategically meet the goals?

I knew right away this was a challenging opportunity. For the plan to work, we needed to build up our own technical expertise so that we could compete with those regional office-backed companies that could fly in foreign engineers from abroad any time. We had to have to our home-grown SEAL team to deliver top-notch service support to customers as this was the only way we could grow. So, with my technical background, I heavily spent time on recruiting and building our engineering team.

Remember that IT security is a unique business – clients would need your consistent care over the use of the products. It’s not a one-time thing. Networking changes less frequent; You could probably set-and-forget. But securities need fine-tuning as IT policies tend to evolve over time. Frauds, hacks and breaches come in many forms and shapes. We must be proactive with customers – excellence in tech support shall lead the way.

Our ‘nForce Got Talent’ program was born out of that also. We formed ties with top universities, sought out talents and groomed them into full-fledged IT securities professionals. This has been running successfully for eight to nine years now.

All the hard work of building up people paid off eventually. Our engineering team won so many excellence awards over the years. Trust grew.

Can you share with us any case studies that prove your company’s efficiency?

nForce Secure’s engagement with a financial institution provides a better insight into the expertise the company delivers to its client base. nForce Secure assisted the financial institution when their application development and network teams had issues pertaining to certain applications that were slow and were significantly affecting the end users. The diagnosis was difficult for the client without the ability to do user profiling and to know who was doing what on the application systems, from where, and for how long. nForce Secure provided a suite of monitoring and quickly identified the bottleneck in the network and internal DDoS. The firm installed the privilege management system for the client, which helped them gain visibility into ‘who was doing what’, enabling them to issue appropriate policies. “This is what I call the role of a value-added distributor. We made the root causes clear and helped the customer obtain the results they were looking for.”

How effective is your organization’s delivery model?

nForce Secure collaborates with partners and channels for everything right from design, proof of concept, to sales and marketing. The firm also works closely with principals and product owners, providing them with top-notch IT security solutions with an assured 24×7 technical support. Additionally, its one-of-a-kind training center that equips the partners and customers with intense hands-on learning and troubleshooting is one of the various capabilities that have earned nForce Secure continuous success for 14 years.

Does your product offering encourage innovation for the customer through versatility, usability, and efficiency?

We are quite innovative with products and services delivery. Numerous awards and market recognition speak volumes of the quality we deliver.

How frequently does your organization deliver new value-adding ideas to your customers to keep them engaged?

We always want to demolish the perception of cybersecurity being hard to grasp. nForce simplifies the concepts and practices so that our channels and customers get it right. Our bite-size videos, articles, live podcasting, tech updates, real-life use cases, and expert interviews are well received. They become engaged once they understand what they have to go through. We shoot for simplicity with least jargons. Partners and decision makers at customer companies find it effective.

How loyal is your customer base? How are you improving it?

The company has an impressive track record of equipping large organizations, multi-national corporations, government offices, and agencies with the right security policies. Considering the fact that IT security is approached from multiple angles such as networks, systems, applications, cloud, data center, and data loss prevention, the firm ensures customized implementations for clients.

What is your company’s vision and how effective is it?

The company has made many such sincere efforts to address the challenges faced by its clientele over the years. nForce Secure is now shifting its focus from security as products to security as a service model. It also plans to release internally developed tools that would integrate functionalities of different vital products to elevate the benefits and values of those products to the next level. A major part of the company’s roadmap constitutes its vision of bringing in the power of artificial intelligence from leading vendors to guard the customers against complex threats and deal with the shortage of IT security professionals efficiently.

Backdrop of Mark Nakrop Niamnamtham Founder & CEO

Mark brings more than 24 years of executive and technical experience with leading IT securities and networking vendors and distributor. Previously, Mark was the regional Asia south product marketing manager of Trend Micro where he led marketing effort for many Trend Micro solutions including interscan viruswall, network virus wall and endpoint security.

Well-known for being conscientious and outcome-driven, Mr. Niamnamtham helped change the perception of IT security and cybersecurity landscape for many IT leaders and executives, propelling Trend Micro products and services to a new level of success in ASEAN.

“We offer our partners a complete portfolio of fully customizable services, including Product and Technical Training, Customer Service and Credit, and Vendor Programs.”

ที่มา: http://www.ciobulletin.com/magazine/nforce-secure-provides-the-technology-expertise-and-support-required-to-bring-products-to-market

nForce Secure: 50 Most Admired Companies of The Year 2018

 

Source: The SiliconReview.com

 

An interview with Mark Nakrop Niamnamtham, nForce Secure Founder & CEO: ‘We are the Gateway of IT Security Products and Services to Thai Market’

We stick to agreed distribution models and play hard. This is how we earn trust from reputed vendors.”

You start a business. You grow your company from an idea to a fully functioning and profitable entity. With success comes clients and, as with most companies, you store personal information either to be used in marketing or from a purchase. As a result, you hold the keys to many of the things that your customers’ value and treasure in their lives and it is now your responsibility to protect their personal information. Additionally, your company has a myriad of confidential and private information internally that needs to be protected.

nForce Secure is a value-added speciality distributor of IT Security, Information Management and Network Solutions.

The company offers a diverse portfolio of security technologies through its resellers, delivering advanced software and hardware products for cloud and data center security, network security, advanced threat detection, data security, legacy modernization, data analytics and conversion of big data into security intelligence.

The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Bangkok, Thailand.

Mark Nakrop Niamnamtham, nForce Secure Founder/CEO, spoke exclusively to The Silicon Review. Below is an excerpt.

What kind of organizations will survive and flourish in the distant future?
Let me take you back in time, 15-20 years ago. Hardware vendors were so focused on engineering their products to perfection and they believed if they kept delivering those flagships — masterpieces after masterpieces, people would be flocking to buy the boxes. And success would be there at the

finish line. It was true, for a while, until came along the idea of becoming customercentric. Vendors started to realize they needed to extend their care of customers throughout those fruitful years of product lives. Product is then service. Support is then service. Still true even till today. Customers must be happy for they to keep doing business with you.

Now in the age of technology disruption, it’s even more important that you stay dynamic. Fast and adapt quick. Quick in welcoming the ever-changing needs of customers. We cannot rely on only one or two products and hope to compete in the game and serve customers well. It’s not possible. Hence keen insights in crafting product portfolios that pack the most punches are what really needed. And nForce has that.

We don’t need to carry around a barrage of hardware or software solutions. We have quite a few good things put together, of course with a razor-sharp focus on IT securities, to solve customer problems.

Also, we have helped build a thriving community of Thai IT security professionals. We share knowledge. We do CSR activities. It’s a well-known fact that Thailand is in a shortage of IT securities practitioners – demand is two or three times what we have today. So, we are proud to give back and contribute to societies.

That would sum up my vision of staying dynamic: being responsive to customer needs and reaching out to them through communities.
Be generous. Be bonded. And enjoy the power of togetherness.

Q. Why was the company set up? And how did you expand your company and its offerings over the years?
Fourteen years ago, around 2004, while overseeing regional sales operations at a vendor company and frequenting all the major IT security exhibitions and conferences, I always got hit with this number one top-chart request from partners and vendors in industry: I seriously want to go into Thai market. Where can I find a local distributor who really digs security?

They all stressed local. They wanted to make sure they got someone that knew the terrain well and really could push through. They understood that countries in this SEA region had their own quirks of doing businesses. The picture of a regional office directing the moves from far away just didn’t cut it.

This went on to the point that got me curious enough. Then I did some serious research and found out that none of those in the IT securities domain was effectively run by Thais. Why so? I soon discovered that there were failed attempts earlier by other Thai distributors. People didn’t grasp what distribution model was. They didn’t know how to do the channel work with partners. They all got mixed up and sold directly to end customers.

I knew right away this was a challenging opportunity. For the plan to work, we needed to build up our own technical expertise so that we could compete with those regional office-backed companies that could fly in foreign engineers from abroad any time. We had to have to our home-grown SEAL
team to deliver top-notch service support to customers as this was the only way we could grow. So, with my technical background, I heavily spent time on recruiting and building our engineering team. Remember that IT security is a unique business – clients would need your consistent care over the use of the products. It’s not a one-time thing. Networking changes less frequent; You could probably set-and-forget. But securities need fine-tuning as IT policies tend to evolve over time. Frauds, hacks and breaches come in many forms and shapes. We must be proactive with customers – excellence in tech support shall lead the way.

Our nForce Got Talent program was born out of that also. We formed ties with top universities, sought out talents and groomed them into full-fledged IT securities professionals. This has been running successfully for eight to nine years now.

All the hard work of building up people paid off eventually. Our engineering team won so many excellence awards over the years. Trust grew.

Q. What do you feel are the reasons behind your companys reputation?
The reasons behind we stand out from the competition is our team and all those trusted vendors. I am thankful for all the vendors and partners that have fought along, arms in arms, through the battles, big and small.Q. If you have to list five factors that have been/are the biggest asset to your organization, what would they be and why?
Human capital This is where we shine. We have the people who stick to the same goal and work as one unit. Their attitude is rightly aligned.
Innovation We are quite innovative with products and services delivery. Numerous awards and market recognition speak volumes of the quality we deliver.

Business network Fourteen years of cultivating the relationship is what speaks for us now – as our network has expanded with the time.

Trusted vendors We stick to agreed distribution models and play hard. This is how we earn trust from reputed vendors.

Mark Nakrop Niamnamtham:  A Brief Background

Mark Nakrop Niamnamtham, founder, is the CEO of nForce Secure. Mark brings more than 24 years of executive and technical experience with leading IT securities and networking vendors and distributor. Previously, Mark was the regional Asia south product marketing manager of Trend Micro where he led marketing effort for many Trend Micro solutions including interscan viruswall, network virus wall and endpoint security.

Well-known for being conscientious and outcome-driven, Mr. Niamnamtham helped change the perception of IT security and cybersecurity landscape for many IT leaders and executives, propelling Trend Micro products and services to a new level of success in ASEAN.

We intend to maintain our number one position in Thailand. We will expand more and become recognized as leader in the Indochina market. This is the most exciting time; opportunities are out there. We are gearing up!”

 

 

The Only IT Security Distributor in Thailand

A robust security mechanism is a must-have for every organization today considering the variety and intensity of threats plaguing even the highly secured. In such a scenario, businesses need total IT security solutions as opposed to the fragmented solutions available in bits and pieces in the market. “When you think of IT security products, you should make sure you have the desired support. Half-baked solutions or products would do more harm than good,” remarks Mark Nakrop, the owner of nForce Secure, a trusted provider of advanced IT security and cybersecurity products in Thailand. nForce Secure is the first and only IT security distributor fully owned and operated by Thais.

The company operates as a value-added distributor of IT security products offered through a channel management model wherein the company reaches out to various market segments through a partner network. nForce Secure delivers turnkey solutions backed by its team of IT security experts, who guarantee long-term commitment and service support for the partners and customers. “We take pride in being the gateway of security production distribution. Right from principals, vendors, partners, channels all the way to end users recognize our IT security services,” says Nakrop. nForce Secure also brings the right security policies for its clients and helps them deal with various types of threat models or tough audits.

nForce Secure collaborates with partners and channels for everything right from design, proof of concept, to sales and marketing. The firm also works closely with principalsand product owners, providing them with top-notch IT security solutions with an assured 24×7 technical support. Additionally, its one-of-a-kind training center that equips the partners and customers with intense hands-on learning and troubleshooting is one of the various capabilities that have earned nForce Secure continuous success for 14 years.

 

The company has an impressive track record of equipping large organizations, multi-national corporations, government offices, and agencies with the right security policies. Considering the fact that IT security is approached from multiple angles such as networks, systems, applications, cloud, data center, and data loss prevention, the firm ensures customized implementations for clients.

nForce Secure’s engagement with a financial institution provides a better insight into the expertise the company delivers to its client base. nForce Secure assisted the financial institution when their application development and network teams had issues pertaining to certain applications that were slow and were significantly affecting the end users. The diagnosis was difficult for the client without the ability to do user profiling and to know who was doing what on the application systems, from where, and for how long. nForce Secure provided a suite of monitoring, and quickly identified the bottleneck in the network and internal DDoS. The firm installed the privilege management system for the client, which helped them gain visibility into ‘who was doing what’, enabling them to issue appropriate policies. “This is what I call the role of a value-added distributor. We made the root causes clear and helped the customer obtain the results they were looking for,” adds Nakrop.

The company has made many such sincere efforts to address the challenges faced by its clientele over the years. nForce Secure is now shifting its focus from security as products to security as a service model. It also plans to release internally developed tools that would integrate functionalities of different vital products to elevate the benefits and values of those products to the next level. A major part of the company’s roadmap constitutes its vision of bringing in the power of artificial intelligence from leading vendors to guard the customers against complex threats and deal with the shortage of IT security professionals efficiently.