nForce Signature

 " 9 อาการเสี่ยงโรคซึมเศร้า "1. มีอารมณ์ซึมเศร้า2. เบื่อหน่ายสนใจสิ่งต่างๆ น้อยลง3. นอนน้อยหรือหลับมากมากเกินไป4. เบื่ออาหารหรือกินมากกว่าปกติ5. กระวนกระวายหรือเชื่องช้าลง6. อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง7. รู้สึกผิดโทษตัวเอง8. สมาธิลดลง ใจลอย ลังเล9. คิดว่าตัวเองไร้ค่าCr. Mahidol Channel...