SECUER เปิดผลประกอบการไตรมาส 3/2565 รายได้จากการขายทำกำไรเติบโต 137 เปอร์เซ็นต์

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE เปิดเผยผลประกอบการงวดไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 205.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.78 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.61 โดยมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม 8.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.64 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อน 2564 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 137.69 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเน้นขายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ในช่วงไตรมาส 3/2565 ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำหรับรายได้จากการขายนั้น หากพิจารณาจากแหล่งที่มาแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. รายได้จากการขายระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทําหน้าที่ ทั้งการโจมตีเพื่อเจาะ ระบบ (Hacking Attacks) และการโจมตีแบบไม่ระบุเป้าหมาย (Malware Attacks) ได้แก่ อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (Firewall) และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ (Proxy Server) เป็นต้น รักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นทางให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ

 

  1. รายได้จากการขายระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (Endpoint Security) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ปลายทางเครือข่ายที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus Software) และโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ (Anti-Malware Software) เป็นต้น

 

  1. รายได้จากการขายระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance & Monitoring) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบและแจ้งปัญหาระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนการบริหารจัดการอุปกรณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ระบบล่มหรือหยุดชะงัก

 

  1. รายได้จากการขายระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกออก แบบอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อรองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนําไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน รวมไปถึงเป็น Centralized Management แพลตฟอร์มสามารถบริหารจัดการได้อย่างยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพง่ายต่อการใช้งาน

 

  1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Others) ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ระบบจัดการข้อมูล รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน

 

นอกจากนี้หากพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้จากการขาย แยกตามประเภทของผู้ใช้งาน (End User) สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่

  1. กลุ่มสถาบันการเงิน (Banking, Financial services and Insurance หรือ BFSI) ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมธนาคาร หลักทรัพย์และประกันภัย
  2. กลุ่มอุตสาหกรรม (Enterprise) ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
  3. กลุ่มรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government & State enterprise)
  4. กลุ่มโทรคมนาคม (Telecom & Internet service provider หรือ ISP) ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. กลุ่มอื่นๆ (Others) ซึ่งอยู่ในธุรกิจภาคเอกชนที่เน้นการให้บริการ อาทิ โรงภาพยนต์ โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพยาบาล และธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) เป็นต้น

โดยสรุปแล้วสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 SECUER มีรายได้จากการขายจํานวน 197.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 จํานวน 68.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.46 โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Network Security เพิ่มขึ้นจํานวน 65.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564 ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่ม Endpoint Security และกลุ่ม Other เพิ่มขึ้น 8.77 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท ตามลำดับ